Home
Handelscontracten
Samenwerkingsvormen
Civiele procesvoering
Werkwijze
Identificatieplicht
Algemene voorwaarden
Klachten
Vervanging, waarneming
Jeroen van Weerden
Bereikbaarheid
Disclaimer
Links

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Van Weerden en een persoon voor wie Van Weerden werkzaamheden dient te verrichten of heeft verricht, hierna te noemen "de Cliënt". Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op vervolgovereenkomsten en op wijzigingen dan wel aanvullingen op enige overeenkomst tussen de Cliënt en Van Weerden. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door Van Weerden worden onderhouden. Van Weerden bedingt deze algemene voorwaarden mede ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van werkzaamheden door Van Weerden wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. Van Weerden wijst eventuele toepasselijkheid van door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 2. Bij de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden zal Van Weerden zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten tussen de Cliënt en Van Weerden zien op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen. De uitvoering van de voor de Cliënt te verrichten werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met werkzaamheden voor de Cliënt, worden gezien als werkzaamheden voor de Cliënt, ook als deze werkzaamheden uitsluitend door toedoen of nalaten van een derde nodig of nuttig zijn. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van Van Weerden alleen betrekking hebben op het civiele recht. De Cliënt kan er dan ook niet van uitgaan dat Van Weerden rekening houdt met eventuele andere rechtsgebieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Wanneer de Cliënt en Van Weerden op elektronische wijze met elkaar communiceren, zoals via e-mail of internet, dienen beide partijen ieder voor zich zorg te dragen voor beveiliging van hun elektronische verkeer, door middel van gangbare virusprotectie. Indien partijen aldus aan hun respectievelijke zorgverplichting hebben voldaan, is geen van de partijen ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadigingen van over te brengen databestanden, beschadigingen van andere bestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending van berichten op elektronische wijze geschiedt zonder encryptie tenzij door partijen vr verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de Cliënt naar zijn mening belangrijke berichten aan Van Weerden zijn verzonden, dient de Cliënt te verifiëren of deze berichten de geadresseerde bij Van Weerden tijdig, en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.
 4. Van Weerden is gerechtigd om bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, steeds indien en voor zover Van Weerden dat nodig acht. De Cliënt machtigt Van Weerden de voorwaarden die in de relatie tussen Van Weerden en de derden gelden of die door deze derden worden bedongen, integraal te aanvaarden.
 5. Voor de uitvoering van werkzaamheden door Van Weerden is de Cliënt aan Van Weerden de overeengekomen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting. De werkzaamheden worden, in geval van een geldend uurtarief, in principe maandelijks aan de Cliënt in rekening gebracht. Kosten van derden, zoals van gerechtelijke instanties of gerechtsdeurwaarders, worden steeds in rekening gebracht waneer deze ontstaan of, bij wijze van voorschot, naar verwachting zullen ontstaan. Van Weerden is steeds gerechtigd van de Cliënt betaling van een voorschotbedrag dan wel een depotbedrag te verlangen. Een ontvangen depotbedrag wordt verrekend met de laatste declaratie in een bepaalde zaak, tenzij anders overeengekomen.
 6. Betaling van declaraties van Van Weerden dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de Cliënt de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Cliënt in verzuim is en Van Weerden invorderingsmaatregelen treft tegen die Cliënt, is Van Weerden gerechtigd de kosten daarvan geheel op de Cliënt te verhalen. Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig worden voldaan, staat het Van Weerden vrij een ontvangen voorschotbedrag respectievelijk depotbedrag te verrekenen. In een dergelijk geval staat het Van Weerden ook vrij, mits op zorgvuldige wijze, de werkzaamheden op te schorten totdat de betalingsachterstand is verdwenen en, al dan niet opnieuw, een voorschotbedrag respectievelijk een depotbedrag is betaald. Openstaande declaraties kunnen worden verrekend met eventuele gelden die Van Weerden, door tussenkomst van de Stichting Derdengelden Van Weerden Advocatuur, voor de Cliënt in depot houdt, steeds wanneer en voorzover die gelden zonder belemmering aan de Cliënt zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de in de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten gegeven voorschriften.
 7. Iedere partij is gerechtigd op elk moment, desgewenst per direct, de overeenkomst door opzegging te beëindigen. De Cliënt dient bij een opzegging tenminste de werkzaamheden te vergoeden die tot het moment van opzegging zijn verricht.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Van Weerden, ontstaan uit of in verband met de uitvoering van werkzaamheden door Van Weerden, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van Weerden afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan Van Weerden in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de Cliënt betaalde bedrag, tot maximaal € 50.000,00. De hier bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet bij schade als gevolg van bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Van Weerden.
 9. De Cliënt kan geen andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan Van Weerden tot nakoming van enige overeenkomst aanspreken of aansprakelijk stellen, ook niet wanneer een opdracht door de Cliënt is verstrekt met het oogmerk dat deze door die specifieke persoon zou worden uitgevoerd. Aanspraken van de Cliënt tot schadevergoeding door Van Weerden vervallen indien deze niet binnen 1 jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Voorts vervallen aanspraken van de Cliënt 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de Cliënt overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen of verjaard.
 10. Van Weerden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van door Van Weerden ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Van Weerden zal de voorwaarden van door Van Weerden ingeschakelde derden mogen tegenwerpen aan de Cliënt voorzover het de uitvoering van de opdracht door deze derden betreft. De Cliënt zal deze derden nimmer rechtstreeks aanspreken. Wanneer Van Weerden bij afwezigheid van deze bepaling in het geval van een tekortkoming of onrechtmatige daad van deze derden, een vordering op deze derden zou hebben, dan wordt de voorgaande volzin aldus verstaan dat de aansprakelijkheid van Van Weerden ten opzichte van de Cliënt is beperkt tot het cederen van de vordering die Van Weerden op deze derden heeft of stelt te hebben, zonder dat Van Weerden er voor instaat dat deze vordering met succes door de Cliënt in of buiten rechte geldend kan worden gemaakt.
 11. Op rechtsverhoudingen tussen Van Weerden en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend ter beoordeling kunnen worden gebracht van de rechtbank Rotterdam.

Louis Couperusplein 2
NL-2514 HP Den Haag

Tel +31 (0)6 1501 1375
Fax +31 (0)8 4439 4678
E-mail assistance@van-weerden.nl

 

Stichting Beheer Derdengelden
Van Weerden Advocatuur

Rabobank 14.84.35.351
BIC RABONNL2U
IBAN NL82RABO0148435351

Copyright van Weerden